Serveis

Peritatges

Els experts forenses s’encarreguen de la realització dels peritatges. Espai Terapèutic ED aborda peritatges dins de l’àmbit familiar, el quals es realitzen en procediments judicials relacionats amb separacions, divorcis i situacions de guàrdia i custòdia. Alhora, durant el procés d’adopció també és convenient que un pèrit psicòleg realitzi una evaluació de les aptituds dels pares adoptius com a prova de les seves facultats i habilitats, per poder presentar-la a l’organització encarregada de l’adopció.  

Tots aquests casos són regulats pel dret familiar, conjunt de lleis i normes que engloben les relacions econòmiques i persones entre els integrants d’una mateixa família o entre aquesta i terceres persones. 

Àrees d’intervenció en l’àmbit del dret familiar:

 • Valoració de l’estat emocional i adaptació dels menors al règim actual.

 • Valoració de la competència parental i de l’exercici de la parentalitat i co-parentalitat responsable.

 • Recomanacions sobre el règim de guarda i custòdia dels menors amb els seus nuclis familiars.

 • Recomanacions en tot tipus de qüestions relacionades amb la separació i el divorci: malaltia mental i abús d’alcohol i tòxics dels pares, canvis de residència dels menors, discrepàncies dels pares en pautes educatives o de salut, etc.

 • Avaluació de la presencia d’interferències parentals i/o dificultats en les relacions intrafamiliars.

 • Avaluació de situacions de perill i/o risc pels menors derivades de: violència de gènere, abús físic, sexual i psicològic i/o desemparament del menor, etc.; de les que es poden derivar conseqüències per l’exercici de la paternitat i la pàtria potestat.

 • Informes d’idoneïtat en processos d’acollida i adopció de menors i en processos de recursos davant de decisions de l’administració referents a aquesta temàtica.

La realització d’un peritatge forense consta d’una sèrie de fases estandarditzades:

 • Contacte inicial.

 • Preparació i planificació “del cas”.

 • Recollida de dades, anàlisi i valoració de resultats.
 • Redactat de l’informe pericial.

 • Ratificació i defensa oral de l’informe.

Es realitzen:

 • Informes pericials forenses en guàrdies y custòdies.

 • Informes pericials forenses en separacions i divorcis.

 • Informes pericials forenses en processos d’adopció.